Algemene verkoopsvoorwaarden Coeck

I. - Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle zaken die door onze firma worden afgesloten, onderworpen aan de volgende voorwaarden, die onze cliënten verklaren te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.


II. - OFFERTEN EN BEVESTIGINGEN

a) Al onze offerten geschieden zonder verbintenis.

b) Alle zaken afgesloten door tussenpersonen, als onze vertegenwoordigers, onze reizigers, onze agentschappen, enz., verbinden ons slechts nadat wij ze schriftelijk bevestigd hebben, zelfs indien wij voorgaande zaken zouden hebben nagelaten onze bevestiging in te zenden.

c) De koper is verondersteld akkoord te zijn met de inhoud van onze bevestiging indien hij ons niet binnen de vier dagen schriftelijk zijn gebeurlijke opmerkingen heeft doen kennen.

d) Een referentiemonster voor het nazicht van de visuele aspecten kan worden aangevraagd bij de bestelling ter goedkeuring. Een referentiemonster kan men aanvragen voor de hiernavolgende producten voor verhardingen onder het Benor-merk: Betontegels (211), Betonstraatstenen (311), Betonboordstenen (411 + 125) en Betonproducten voor waterdoorlaatbare bestrating (126).

III. - LEVERING EN RISICO’S

a) De goederen worden steeds voor rekening en op risico van de koper vervoerd, zelfs indien de prijs vastgesteld is franco bestemming.

b) De koper is gehouden onmiddellijk na aankomst der goederen de nodige arbeidskracht en materieel ter beschikking te stellen voor een spoedige oplossing. Indien hij in gebreke blijft zulks te doen, zal de verkoper de eruit voortspruitende kosten in rekening te brengen.

c) Indien de levering overeengekomen is franco op camion, werk of magazijn van de verkoper, is de verkoper slechts verplicht op deze plaatsen zelf te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar zijn door de gebezigde vervoermiddelen met volle ladingen. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de lossing te geschieden zo dicht mogelijk bij het werk of het magazijn naast het vervoermiddel. In dit geval vertoeven de goederen op de plaats waar zij gelost werden op risico van de koper.

d) Verpakkingen. De verpakkingen waarvan de waarde afzonderlijk in rekening wordt gebracht moeten franco en in goede staat terug gezonden worden binnen de 30 dagen volgend op de levering. De verpakking die in slechte toestand terugkeren blijven slechts gedurende 15 dagen ter beschikking van de cliënten bewaard.

e) In principe worden geleverde materialen niet teruggenomen. Wanneer wij in bepaalde uitzonderlijke gevallen er in toestemmen geleverde materialen terug te nemen dan zal dit geschieden aan 80% van de gefactureerde waarde. Het verschil maakt dan de vergoeding uit voor supplementaire kosten van vervoer en bewerking

 
IV. - AANVAARDING EN KLACHTEN

a) De in ontvangstneming der goederen sluit tevens hun aanvaarding in. Geen enkele klacht is nog ontvankelijk indien de grieven niet, nauwkeurig omschreven, zijn bekend gemaakt in een brief welke binnen de 48 uren na de inontvangstneming is verzonden geworden. Elke klacht over een factuur moet insgelijks schriftelijk geformuleerd worden binnen de drie dagen na ontvangst ervan.

b) De geleverde goederen die het voorwerp van een klacht uitmaken moeten door de koper onaangeroerd bewaard worden zoals ze waren op het ogenblik van het lossen tot dat de gegrondheid van de klacht heeft kunnen onderzoeken, waartoe hij zonder uitstel verplicht is over te gaan.

c) Ingeval de verkoper de gegrondheid van de ingediende klacht erkent, zal zijn verplichting met uitsluiting van elke andere vergoeding, ertoe beperkt zijn de betwiste materialen te vervangen.

d) Behalve in geval van verborgen gebrek, brengt de verwerking der materialen altijd aanvaarding ervan mede.

e) In alle gevallen van levering anders dan franco, heeft de koper het recht op eigen kosten over te gaan tot aanvaarding der goederen voor hun verzending. Indien hij van dit recht gebruik heeft gemaakt, worden de goederen verondersteld aanvaard te zijn bij de verzending.

f) Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen te verdagen.

g) De controle over de geleverde hoeveelheden zal tegensprekelijk bij de aankomst geschieden met de chauffeur of de vervoerder. Behoudens ingeval van een op de dag der levering zelf ingediend en als juist erkende klacht, zijn partijen gebonden door de hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven of de afleveringsbons.

h) Wanneer de goede hoedanigheid der materialen betwist wordt beperkt zich onze verantwoordelijkheid alleen tot de waarde van de ondeugdelijke producten en tot de tussenkomst van de fabrikant/leverancier.

 
V. - TERMIJNEN VAN LEVERING

De in onze bevestiging vermelde termijnen van levering dienen beschouwd als slechts ten titel van inlichting en buiten onze verantwoordelijkheid opgegeven.

 

VI. - BETALINGEN

a) Behoudens tegenovergestelde schriftelijke overeenkomst zijn onze leveringen betaalbaar op het ogenblik der afgifte.

b) De koper zal door het louter verstrijken van de vervaldag in gebreke zijn en zulke zonder dat enige aanmaning vereist is.

c) De rekeningen die niet op de vervaldag betaald worden, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1,5% per verlopen of begonnen maand.

d) De betaling moet geschieden op de zetel onzer firma. Wij doen geen afstand van dit recht wanneer wij met wissels op de koper beschikken. In dat geval zijn de kosten van zegel en inning ten laste van de koper.

e) Alle kosten veroorzaakt door gebreke van of vertraging in betaling, zoals b.v. protestkosten, retour van wissels of van kwitanties, zijn ten laste van de koper.

f) Indien de koper met zijn betalingen achterstallig is, heeft de verkoper het recht de uitvoering van het contract op te schorten, ofwel het, zonder enige aanmaning of gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden ten opzichte van de nog uit te voeren leveringen, zelfs indien het contract een overeenkomst voorziet die opeenvolgende leveringen inhoudt. In alle gevallen behoudt de verkoper al zijn rechten op schadevergoeding.

g) De verkoper behoudt zich het recht voor, zelfs nadat de verkoop bevestigd is, waarborgen van betaling te eisen en de verdere uitvoeringen van het contract uit te stellen, zolang ze hem niet gegeven zijn geworden. In dit laatste geval zal hij het recht hebben om een einde te stellen aan het contract zonder enige eis voor het gerecht en zonder voorafgaande aanmaning; of zelfs om het, indien deze waarborgen niet kunnen gegeven worden, zonder enige gerechtelijke tussenkomst te vernietigen.

h) Alleen door het feit van niet-betaling op de vervaldag en zonder dat enige aanmaning vereist is, wordt het bedrag der facturen met 15% en een minimum van 25 Euro verhoogd

 

VII. - VERBREKING

Omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verkoper en van die aard dat de uitvoering van het contract redelijkerwijze niet meer van de verkoper kan gevergd worden, zoals oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie van het leger, verbod van invoer of van uitvoer, maatregelen afgekondigd door de overheden

die de leveringen onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan zulks op het ogenblik van het afsluiten van het contract het geval was, schaarste, faling of tegenslag van de leveranciers en andere gevallen van heirkracht, geven de verkoper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

verbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

De verkoper behoudt zich eveneens het recht voor gebeurlijk de overeenkomsten te verbreken in geval van veranderingen in de toestand van de koper, zoals overlijden, ontzetting, opsluiting of iedere andere beperking van bekwaamheid, onvermogen, aanvraag van gerechtelijk concordaat of van concordaat in der minne, faillissement, bekendmaking van protest, ontbinding of wijzigingen in de vennootschap, enz., de verkoper heeft het recht op schadevergoeding in de gevallen waar de wet er hem erkent.

 
VIII. - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tot op het ogenblik van de volledige betaling der goederen blijft de verkoper er de eigenaar van, voor zover zij niet werden verwerkt of aan derden voorgeleverd. Zolang de goederen niet betaald zijn mag de koper de eigendom ervan niet aan derden overgedragen tenzij in uitoefening van zijn normaal

beroep of tot aanwending van de normale bestemming der goederen. Ingeval deze voorwaarden niet nageleefd worden, is de verkoopprijs onmiddellijk eisbaar.

 

IIX. - BETWISTINGEN

Alle betwistingen, van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid der rechtbanken van Antwerpen.

 

X. - ALGEMENE CLAUSULE

Het is uitdrukkelijk verstaan dat geen enkele voorwaarde waarvan de tekst gedrukt voorkomt op de documenten van onze cliënten door ons aanvaard wordt. Iedere overeenkomst die strijdig is met de voorwaarden die voorafgaan zal slechts waarde voor ons hebben nadat wij zulke uitdrukkelijk zullen erkend hebben.