Gebruik van de website

Gelieve de volgende informatie en voorwaarden aandachtig te lezen. Door deze website te raadplegen stemt u automatisch in met de huidige voorwaarden.

Deze pagina’s en de rest van de website zijn bij wet beschermd als intellectuele eigendom. Alle rechten in verband met de website behoren toe aan Coeck nv. Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van Coeck nv. Ook is het ten strengste verboden om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van deze website.

Sommige delen van onze website bevatten afbeeldingen die bij wet beschermd zijn als intellectuele eigendom van Coeck nv;

Tenzij er ter zake iets anders vermeld zou worden, zijn de handelsmerkrechten van toepassing op alle merken die op onze website getoond worden. Dit omvat o.a. alle merken en logo’s van Coeck nv en zijn leveranciers. Deze merknamen mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coeck nv.

Verder maken we ook gebruik van cookies om een beter inzicht te krijgen in het surfgedrag en de voorkeuren van de bezoekers van onze websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw apparaat verstuurd wordt en dat gebruikt wordt om een beperkte hoeveelheid informatie over uw gebruik van de websites op te slaan. Door onze websites te gebruiken stemt u ermee in dat we deze types van cookies op uw apparaat kunnen plaatsen.

Coeck nv wijst hierbij elke aansprakelijkheid van de hand ten overstaan van om het even welke partij voor alle directe, indirecte, buitengewone of gevolgschade en/of voor eender welke claim die zou voortvloeien uit het gebruik of de inhoud van onze website (of uit de onmogelijkheid om er gebruik van te maken) of alle andere websites die via hyperlinks aan onze website gekoppeld zijn.

De informatie die op onze website verstrekt wordt, kan op eender welk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting

REGISTRATIE, WACHTWOORD

Bepaalde pagina’s op de website van Coeck nv kunnen door middel van een wachtwoord beveiligd zijn. Met het oog op de veiligheid van zakelijke activiteiten is de toegang tot deze pagina’s voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. . Coeck nv behoudt zich in het bijzonder het recht voor om registratie verplicht te stellen voor bepaalde pagina’s. Coeck nv blijft te allen tijde bevoegd om, zonder opgaaf van redenen, de toegang in te trekken door de toegangsgegevens te blokkeren.
Indien registratie vereist is, zijn gebruikers verplicht bij registratie correcte gegevens te verstrekken en Coeck nv onmiddellijk op de hoogte te stellen als zich op een later tijdstip veranderingen voordoen (indien mogelijk online). Gebruikers zijn verplicht te controleren of e-mails die naar het opgegeven e-mailadres zijn gezonden, ook daadwerkelijk zijn ontvangen.

Na voltooiing van de registratie ontvangt de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna “gebruikersgegevens” genoemd). Als de gebruiker voor de eerste keer inlogt, is hij verplicht het hem toegekende wachtwoord te wijzigen in een wachtwoord dat alleen hemzelf bekend is. Met behulp van de gebruikersgegevens kan de gebruiker zijn eigen gegevens raadplegen, wijzigen of, voor zover van toepassing, de eventueel door hem verleende toestemming tot verwerking van de gegevens intrekken of aanvullen.

Gebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun gebruikersgegevens niet aan derden bekend worden gemaakt en zijn aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van hun gebruikersgegevens zijn verricht. Na elk gebruik is het noodzakelijk het met een wachtwoord beveiligde gebied door uitloggen te verlaten. Indien de gebruiker merkt dat een derde partij zonder toestemming zijn gegevens gebruikt, dient hij Coeck nv hier onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen, indien van toepassing eerst provisorisch via e-mail.

Na ontvangst van de kennisgeving zal Coeck nv de toegang tot het met een wachtwoord beveiligde gebied voor deze gebruikersgegevens blokkeren. Deze blokkering kan alleen worden opgeheven nadat Coeck nv van de gebruiker een afzonderlijk verzoek daartoe heeft ontvangen of na hernieuwde registratie.

De gebruiker kan op elk moment schriftelijk vragen om opheffing van deze registratie, mits een dergelijke opheffing geen invloed heeft op lopende transacties. In zulke gevallen zal Coeck nv alle gebruikersgegevens en alle andere persoonlijke gegevens met betrekking tot de gebruiker vernietigen zodra deze niet meer nodig zijn.

De huidige voorwaarden zijn volledig, in detail en exclusief onderworpen aan het Belgische recht.