Coeck NV Privacy Policy - Website

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor Coeck NV van het hoogste belang. In deze privacyverklaring beschrijven we welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Met deze toelichting wensen we u duidelijk te informeren hoe we binnen Coeck NV zorg dragen voor uw gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni


ROLLEN VAN COECK NV¹

Coeck NV is enerzijds verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens in de verschillende processen en systemen die van toepassing of in gebruik zijn in Coeck NV. Anderzijds is Coeck NV ook als dienstenleverancier verwerker waarbij we mogelijks in aanraking komen met persoonsgebonden gegevens van onze klanten/prospecten. Als verwerker wordt in aanvulling op het bestaand contract of losstaand, een verwerkingsovereenkomst voorzien conform de wetgeving die door beide partijen nagelezen en getekend dient te worden.

Coeck NV zal zowel als verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgebonden gegevens. Als verwerker zullen we steeds bijstand verlenen aan de verwerkingsverantwoordelijke conform onze verwerkingsovereenkomst.

 

ACTIVITEITEN VAN COECK NV

Coeck levert bouwmaterialen aan moderne distributiekanalen zoals doe-het-zelf ketens, bouwstofhandelaren, en professionele afnemers.

 
WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?²

Wij ontvangen en verwerken gegevens van bedrijven/leveranciers/partners/onderaannemers enz en hun medewerkers in het kader van een samenwerking of toekomstige samenwerking (prospectie).

Via onze website: http://www.coeck.be/ kunnen medewerkers van bedrijven eveneens contact opnemen met Coeck NV.

Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten:

 • Bedrijf
 • Adres gegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Vast telefoonnummer
 • Optioneel: Mobiel nummer
 
WAAROM VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?³

Bovenstaande gegevens hebben we nodig voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Conform de GDPR wetgeving stemt dit overeen met “Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke”.

De algemene identificatie gegevens dienen onder andere voor:

 • Professionele contacten via telefoon, Gsm, email enz.
 • Ondersteuning vanaf de orderverwerking / dispatch
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Nieuwsbrieven en informatie. Voor deze communicatie is er een opt-in/opt-out mogelijkheid.

 

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?4

Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:

 • Persoonlijk/telefonisch/mail contact
 • Contactformulieren op onze website
 • Contacten via onze partners/klanten

 

HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN?5

Zolang de samenwerking aanwezig is en niet door een van beide partijen opgezegd werd, worden de persoonsgebonden gegevens bijgehouden. Na het beëindigen van de samenwerking worden de persoonsgebonden gegevens nog zeven jaar bijgehouden. Als betrokkene kan u uitdrukkelijk vragen om deze reeds vroeger te verwijderen zonder dat echter de wettelijke bewaartermijnen geschonden worden.

 
OVERDRACHT AAN DERDE PARTIJEN?6

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw gegevens aan personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van Coeck NV.

Indien we gebruik maken van een externe verwerker, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De externe verwerker zal steeds contractueel verbonden zijn met Coeck NV. Zo zullen de verwerkers nooit op eigen initiatief uw persoonsgegevens mogen gebruiken.

 

MINIMALE GEGEVENSVERWERKING?7

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonlijke gegevens verwerken.

 

AUTOMATISCHE VERWERKING & PROFILERING?

Coeck NV doet geen profilering, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

 

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?8

Wij voorzien de nodige  technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Organisatorisch beschikken we over een uitgewerkt informatie veiligheidsbeleid en bijhorend actieplan, een privacy verklaring en duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zijn de nodige processen en procedures aanwezig om dit beleid optimaal uit te voeren en te volgen.

 
WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?9

Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de GDPR wetgeving en omvatten o.a.

 • Recht op inzage gegevens10
 • Recht op wijziging van gegevens11
 • Recht op gegevenswissing12
 • Recht op dataoverdracht13
 • Recht op bezwaar14
 • Recht op beperking van de bewerking15
 • GDPR - Hoofdstuk III - Rechten van de betrokkene

Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden per e-mail aan privacy@coeck.be .

 
CONTACTGEGEVENS?16

Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van Coeck NV. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen.

Verwerkingsverantwoordelijke: Coeck NV

Coeck

De Laetstraat 6

2845 Niel
Tel +32 3 880 75 00
info@coeck.be


Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Coeck NV gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Coeck NV uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel+32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

https://www.privacycommission.be/nl/contact


1 Artikel 5, lid 1(a)

2 Artikel 13; artikel 12, lid 1

3 Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(b); artikel 12, lid 1

4 Artikel 6

5 Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(a)

6 Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1; artikel 19

7 Artikel 13; artikel 5, lid 1(c); artikel 12, lid 1

8 Artikel 5, lid 1(f); artikel 24 lid 1 en 2; artikel 32; artikel 5, lid 1(e); artikel 12, lid 1

9 Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 5, lid 1(d); artikel 12, lid 1

10 Artikel 15; artikel 12, lid 1

11 Artikel 16; artikel 12, lid 1

12 Artikel 17; artikel 12, lid 1

13 Artikel 20; artikel 12, lid 1

14 Artikel 21; artikel 13; artikel 22; artikel 12, lid 1; artikel 18, lid 1(d)

15 Artikel 18, lid 1(b); artikel 18, lid 1(c)

16 Artikel 13; artikel 5, lid 1(a); artikel 12, lid 1;